หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับเรา
 

สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักประกันคุณภาพ

 

 


การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ความเป็นมา

         ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการแก่วิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจึงให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก
            การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยการนำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองป้อนเข้าสู่ระบบ CHE QA Online เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จึงได้จัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการตามมติของสภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยให้เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลและรายงานตรงต่ออธิการบดี และมีผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานและบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานประกันคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ สำนัก ศูนย์และฝ่ายงานต่างๆ
2.  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้านการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3.  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการกิจกรรมการประกันคุณภาพตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาคุณภาพ
4.  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
5.  เพื่อประสานงาน และดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
6.  เพื่อติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1.  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ มีการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินงาน  มีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพทุกภารกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 2.  เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานมีระบบและกลไกดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน มีความเข็มแข็ง และคล่องตัว โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
 3.  ส่งเสริมให้หน่วยงานทุกระดับมีการประเมินตนเองโดยมีการประสานงานกันทั้งภายในหน่วยงานและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย

 4.  ส่งเสริมให้มีการนำผลสรุปการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ             

 5.  ส่งเสริมให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
 6.  จัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อสาธารณชน


รายละเอียดของงาน
 
1.  งานส่งเสริมและประเมินคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบงานด้านการวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จัดทำงบประมาณและประสานงานการดำเนินการเรื่องต่างๆ โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้
1.1  วางแผนจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2  วางแผนดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมิน และตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานภายใน และภายนอก
1.3  พัฒนาเครื่องมือ แบบประเมินผล และระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4  ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
1.5  ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.6  รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.7  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2.  งานแผน ตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนา

     รับผิดชอบงานด้านการติดตามประเมิน และรายงานผลการประเมินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี ขอบข่ายงาน ดังนี้
2.1  วางแผนงบประมาณและจัดทำแผนงานของสำนักประกันคุณภาพ
2.2  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของสำนักประกันคุณภาพ
2.3  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของสำนักประกันคุณภาพ และการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
2.4  กำหนดระบบ และขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ
2.5  สรุปผลการดำเนินงาน การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายในเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสาธารณชนทราบ
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3.  งานเลขานุการ
     รับผิดชอบงานธุรการ พัสดุ การเงิน งบประมาณ การประชุม จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้
3.1  จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับ งานการประกันคุณภาพ หนังสือภายใน และภายนอก
3.2  จัดทำรายงานและจัดเก็บรายงานการประชุมสัมมนา ของสำนักงาน และบุคลากรของสำนัก
3.3  เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับ
3.4  ดำเนินงานด้านการติดต่อประสานงาน งานธุรการ และงานพัสดุของสำนักงาน
3.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
                   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นระบบที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ใช้รูปแบบการผสมผสานแนวคิดของทฤษฎีระบบ  และวงจรคุณภาพ(Quality circle: Plan, Do, Check, Act)   มาใช้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวคิด  และหลักการ     ในการดำเนินงาน  ดังนี้
                     1. เป็นกระบวนการทำงานที่มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous  improvement)  และเน้นความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
                     2. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีภาวะผู้นำ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพ และการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
                     3. เน้นการมีส่วนร่วมจากระดับล่าง (Bottom-up management) โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานทุกพันธกิจ
                     4. พัฒนาระบบการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
                     5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                     6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการตัดสินใจ
                     7. พัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบตนเอง และตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ                             
                     8. ดำเนินงานประกันคุณภาพทั้งระบบ โดยประกันคุณภาพทั้งปัจจัยนำเข้า (Input)  กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
 

สายการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

          เพื่อให้การประสานงานและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้กำหนดสายการบริหารงาน ดังนี้

 
สำนักประกันคุณภาพมีบุคลากร ดังนี้
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   สำเภาทอง         รองอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา  วัชระรังษี                ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ                           
3. นางสาวพัฒน์ธนัชพร  วิปสูงเนิน                      เลขานุการ


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ปรัชญา

 

 

                  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหมมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้ เป็นคนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

                  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยระบบคุณภาพจะนำมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับชาติ  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพด้านวิชาชีพ  เทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ

 

 

พันธกิจ

 

 

          พันธกิจของสำนักประกันคุณภาพ เป็นไปตามกรอบ พันธกิจที่ 5  บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดพันธกิจรองเป็น 3 พันธกิจเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามหลักการประกันคุณภาพ ดังนี้

1.  เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการกิจกรรมการประกันคุณภาพตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาคุณภาพ

2.  ประสานงานและดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนิสิต
3.   ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณะ

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.