หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับเรา
 

สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักประกันคุณภาพ

 

 


การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ความเป็นมา

         ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการแก่วิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจึงให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก
            การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยการนำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองป้อนเข้าสู่ระบบ CHE QA Online เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จึงได้จัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการตามมติของสภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยให้เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลและรายงานตรงต่ออธิการบดี และมีผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานและบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานประกันคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ สำนัก ศูนย์และฝ่ายงานต่างๆ
2.  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้านการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3.  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการกิจกรรมการประกันคุณภาพตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาคุณภาพ
4.  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
5.  เพื่อประสานงาน และดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
6.  เพื่อติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1.  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ มีการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินงาน  มีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพทุกภารกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 2.  เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานมีระบบและกลไกดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน มีความเข็มแข็ง และคล่องตัว โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
 3.  ส่งเสริมให้หน่วยงานทุกระดับมีการประเมินตนเองโดยมีการประสานงานกันทั้งภายในหน่วยงานและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย

 4.  ส่งเสริมให้มีการนำผลสรุปการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ             

 5.  ส่งเสริมให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
 6.  จัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อสาธารณชน


รายละเอียดของงาน
 
1.  งานส่งเสริมและประเมินคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบงานด้านการวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จัดทำงบประมาณและประสานงานการดำเนินการเรื่องต่างๆ โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้
1.1  วางแผนจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2  วางแผนดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมิน และตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานภายใน และภายนอก
1.3  พัฒนาเครื่องมือ แบบประเมินผล และระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4  ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
1.5  ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.6  รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.7  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2.  งานแผน ตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนา

     รับผิดชอบงานด้านการติดตามประเมิน และรายงานผลการประเมินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี ขอบข่ายงาน ดังนี้
2.1  วางแผนงบประมาณและจัดทำแผนงานของสำนักประกันคุณภาพ
2.2  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของสำนักประกันคุณภาพ
2.3  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของสำนักประกันคุณภาพ และการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
2.4  กำหนดระบบ และขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ
2.5  สรุปผลการดำเนินงาน การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายในเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสาธารณชนทราบ
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3.  งานเลขานุการ
     รับผิดชอบงานธุรการ พัสดุ การเงิน งบประมาณ การประชุม จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้
3.1  จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับ งานการประกันคุณภาพ หนังสือภายใน และภายนอก
3.2  จัดทำรายงานและจัดเก็บรายงานการประชุมสัมมนา ของสำนักงาน และบุคลากรของสำนัก
3.3  เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับ
3.4  ดำเนินงานด้านการติดต่อประสานงาน งานธุรการ และงานพัสดุของสำนักงาน
3.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
                   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นระบบที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ใช้รูปแบบการผสมผสานแนวคิดของทฤษฎีระบบ  และวงจรคุณภาพ(Quality circle: Plan, Do, Check, Act)   มาใช้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวคิด  และหลักการ     ในการดำเนินงาน  ดังนี้
                     1. เป็นกระบวนการทำงานที่มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous  improvement)  และเน้นความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
                     2. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีภาวะผู้นำ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพ และการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
                     3. เน้นการมีส่วนร่วมจากระดับล่าง (Bottom-up management) โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานทุกพันธกิจ
                     4. พัฒนาระบบการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
                     5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                     6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการตัดสินใจ
                     7. พัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบตนเอง และตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ                             
                     8. ดำเนินงานประกันคุณภาพทั้งระบบ โดยประกันคุณภาพทั้งปัจจัยนำเข้า (Input)  กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
 

สายการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

          เพื่อให้การประสานงานและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้กำหนดสายการบริหารงาน ดังนี้

 
สำนักประกันคุณภาพมีบุคลากร ดังนี้
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   สำเภาทอง         รองอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา  วัชระรังษี                ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ                           
3. นางสาวพัฒน์ธนัชพร  วิปสูงเนิน                      เลขานุการ


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ปรัชญา

 

 

                  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหมมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้ เป็นคนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

                  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยระบบคุณภาพจะนำมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับชาติ  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพด้านวิชาชีพ  เทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ

 

 

พันธกิจ

 

 

          พันธกิจของสำนักประกันคุณภาพ เป็นไปตามกรอบ พันธกิจที่ 5  บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดพันธกิจรองเป็น 3 พันธกิจเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามหลักการประกันคุณภาพ ดังนี้

1.  เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการกิจกรรมการประกันคุณภาพตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาคุณภาพ

2.  ประสานงานและดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนิสิต
3.   ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณะ

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.