หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สำนักประกันคุณภาพ
 
         
กิจกรรมประกันคุณภาพ

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. มีการจัดอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนานิสิต คณะบริหารธุรกิจ และสำนักประกันคุณภาพ โดยมีนิสิตทุกสาขาวิชาเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้...
     
 
ข่าววันที่: 21 ก.พ. 2563 

 
ข่าวประกันคุณภาพ

1.สรุปประเด็นถาม-ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ โดย สป.อว.                                                                                                                            2.มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ                                                                    3.แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล                                                                                                    4.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561    5.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร พ.ศ.2558 (ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.