หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  บุคลากรสำนักประกันคุณภาพ
  คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สำเภาทอง
  Arunee Sumpaothong
  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ฝ่ายวิชาการ)
  ---------------------------------------------------------------
   E-Mail :  arsump@rpu.ac.th
  โทรศัทพ์ติดต่อ 02-4326101 - 5 ต่อ 1204

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สำเภาทอง
  วุฒิการศึกษา

  กศ.บ.  วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
  ค.ม.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
  - รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  - ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามแนว ก.พ.ร.
  - คณบดีคณะครุศาสตร์ สถานบันราชภัฏพระนคร
  - ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา สถานบันราชภัฏพระนคร
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตรจารย์พนิดา วัชระรังษี
  Panida Vashararangsi
   ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
  ------------------------------------------------------------------
  E-mail : pavash@rpu.ac.th  
  โทรศัทพ์ติดต่อ 02-4326101 - 5 ต่อ 1305

    ผู้ช่วยศาสตรจารย์พนิดา วัชระรังษี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวพัฒน์ธนัชพร วิปสูงเนิน
  Pattanatporn Wipsungnoen
  เลขานุการสำนักประกันคุณภาพ 
  --------------------------------------------------------------
  E-mail : pawips@rpu.ac.th 
   โทรศัทพ์ติดต่อ 02-4326101 - 5 ต่อ 1305

    นางสาวพัฒน์ธนัชพร วิปสูงเนิน
  วุฒิการศึกษา
  คม. หลักสูตรและการสอน 
  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน |  เลขานุการสำนักประกันคุณภาพ 
   
   
Next
Previous
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.