หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  บุคลากรสำนักประกันคุณภาพ
  คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
  คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สำเภาทอง
  Arunee Sumpaothong
  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ฝ่ายวิชาการ)
  ---------------------------------------------------------------
   E-Mail :  arsump@rpu.ac.th
  โทรศัทพ์ติดต่อ 02-4326101 - 5 ต่อ 1204

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สำเภาทอง
  วุฒิการศึกษา

  กศ.บ.  วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
  ค.ม.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
  - รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  - ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามแนว ก.พ.ร.
  - คณบดีคณะครุศาสตร์ สถานบันราชภัฏพระนคร
  - ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา สถานบันราชภัฏพระนคร
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตรจารย์พนิดา วัชระรังษี
  Panida Vashararangsi
   ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
  ------------------------------------------------------------------
  E-mail : pavash@rpu.ac.th  
  โทรศัทพ์ติดต่อ 02-4326101 - 5 ต่อ 1208

    ผู้ช่วยศาสตรจารย์พนิดา วัชระรังษี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวพัฒน์ธนัชพร วิปสูงเนิน
  Pattanatporn Wipsungnoen
  เลขานุการสำนักประกันคุณภาพ 
  --------------------------------------------------------------
  E-mail : pawips@rpu.ac.th 
   โทรศัทพ์ติดต่อ 02-4326101 - 5 ต่อ 1208

    นางสาวพัฒน์ธนัชพร วิปสูงเนิน
  วุฒิการศึกษา
  คม. หลักสูตรและการสอน 
  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน |  เลขานุการสำนักประกันคุณภาพ 
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.